Hodnoty, ciele a vízie Viva Network

Primárne hodnoty

Zameranosť na Krista: silné a trvalé zameranie na Krista a Jeho poverenie cirkvi. Kristova láska by mala byť hlavnou silou, ktorá poháňa naše snahy.

Súcit: Kresťania by mali mať zlomené srdce, tak ako Boh, voči ‚deťom v ohrození‘ a mala by ich motivovať túžba, aby už viac neprežívali ohrozenie. Preto kladieme silný dôraz nielen na riešenie konkrétneho problému, ale aj na prevenciu.

Záväzok voči miestnej cirkvi: uznávame, že miestna cirkev by mala byť hlavným nástrojom kresťanských snáh a miestom, kde sa sústreďujú prostriedky na dosahovanie týchto snáh.

Záväzok voči spoločenstvu: ako kresťania, ktorí pracujeme s ‚deťmi v ohrození‘ by sme si mali vzájomne slúžiť v láske.

Chápanie kontextu: nezabúdame, že dieťa žije v kontexte rodiny a svojho sociálneho okruhu.

Túžba byť vynikajúci: kresťanská práca s ‚deťmi v ohrození‘ by mala spĺňať tie najprísnejšie kritériá.

Ciele

Cieľom Viva Network je v postoji služby a pokory:

1) zvyšovať efektívnosť: zvyšovať pocit spolunáležitosti a spájaním zvyšovať efektívnosť existujúcej reakcie kresťanov na ‚deti v ohrození‘

2) mobilizovať nové iniciatívy: vyzbrojovať jednotlivcov, skupiny a cirkvi k štartu efektívnych služieb medzi ‚deťmi v ohrození‘

3) byť hlasom: oslovovať širokú verejnosť zvyšovaním povedomia o ‚deťoch v ohrození‘ a podporovať účinné riešenie ich problémov

4) ovplyvňovať: ovplyvňovať tých, ktorí rozhodujú, a meniť sociálne štruktúry s cieľom meniť život ‚detí v ohrození‘

Vyznanie viery

Lausannská zmluva je v najširšom fóre akceptované evanjelikálne vyznanie viery. Pridružiť k Viva Network sa môžu len tie siete, ktoré vyznávajú a zastávajú evanjelikálne vyznanie viery, ktoré každou svojou časťou zodpovedá Lausannskej zmluve prijatej v roku 1974.

Všetky skupiny, ktoré sú členmi každej pridruženej siete musia tiež vyznávať a zastávať vyznanie viery ekvivalentné Lausannskej zmluve.

Na požiadanie Vám radi poskytneme Lausannskú zmluvu v slovenčine.

Naše poslanie

Efektívnejšie pomáhať ‚deťom v ohrození‘, a to spoluprácou – spájaním kresťanských riešení a ich skvalitňovaním.

Kto sú ‚deti v ohrození‘?

UNICEF definuje ‚deti v ohrození‘ ako osoby vo veku do 18 rokov, ktoré žijú v podmienkach:

· zmrzačujúcej alebo nútenej detskej práce

· vojny alebo iných foriem násilia

· sexuálneho využívania a zneužívania

· chorôb, zneužívania drog alebo hendikepu

· zanedbávania, straty rodiny alebo primárneho poskytovateľa opatery

· extrémnej biedy*

· nespravodlivých inštitúcií*

* pridala Viva Network

Prečo sa zamerať na misiu k ‚deťom v ohrození‘?

Je ich mnoho

UNICEF odhaduje, že v súčasnosti na ulici žije alebo pracuje približne 100 miliónov detí (29. marca 1994). Práca nie menej ako 300 miliónov detí vo veku do 15 rokov je na svete zneužívaná (ChildHope, Fakty o práci s deťmi na ulici). Údaje zo stránky Global Evangelisation Movement (na základe údajov o celosvetovej populácii z polovice roka 1999) naznačujú, že deti do 15 rokov tvoria približne tretinu celosvetovej populácie.

Trpia

Každý rok zomiera v rozvojových krajinách 12 miliónov detí vo veku do 5 rokov, a to najmä z dôvodov, ktorým bolo možné predísť (až polovica na podvýživu) – čo znamená 33 000 denne (UNICEF, Stav detí na svete 1998). Viac ako 10 miliónov detí v súčasnosti znáša utrpenie nútenej prostitúcie (World Vision, ‚deti v ohrození‘ č. 4, publikácia Development Education) a ďalšie 2 milióny detí prichádzajú do tohto obchodu každý rok (Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo, TIME, 5. apríla 1999). Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že približne 1,5 milióna detí sa od začiatku pandémie nakazilo vírusom HIV (Sue Armstrong, John Williamson – Akcia pre deti postihnuté AIDS – WHO/UNICEF, spoločný dokument, 1994).

Sú dôležité

Prieskumy dokazujú, že významná časť kresťanov sa nimi stala vo veku od 4 a 14 rokov. Jedna štúdia dokazuje, že v USA sa toto číslo blíži 85% (Bryant Myers – „Stav detí na svete: strategická výzva kresťanskej misii v 90-ych rokoch“, september 1992). To znamená, že uši, ktoré vnímajú evanjelium s najväčšou ochotou, zomierajú skôr, než ich môžeme osloviť.

Sme poverení

Písmo nám zreteľne ukazuje, že Boh je veľmi nahnevaný na to, čo sa deje s deťmi. Na stránkach Biblie stále znovu zaznieva jeho varovanie „Nedotýkajte sa mojich drahocenných detí.“ (Ex 22:22-24; Ž 68:6; Ez 16:4-14; Deut 24:17). Naznačuje, že voči tomu, kto ubližuje jeho deťom, vyvodí hrozné dôsledky (Matúš 18:6). V Jakubovi 1:27 sa píše, „Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: Navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni…“. Matúš 25:44-46 nám dáva jednoznačné poverenie, aby sme slúžili ‚deťom v ohrození‘. „Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako cudzinca alebo nahého alebo chorého alebo vo vúzení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“

Viac informácií nájdete v Oxfordskom vyhlásení o ‚deťoch v ohrození‘, čo je teologický a akademický rámec pre kresťanskú misiu k ‚deťom v ohrození‘, ktorý možno nájsť na internetovej stránke Viva Network. (www.viva.org – len v angličtine)

Aká práca už prebieha?

Telo Kristovo je najdlhšie fungujúcim a pravdepodobne aj najväčším hnutím rovnako zmýšľajúcich ľudí reagujúcich na potreby detí v núdzi vo svete. Žiadna iná organizácia či hnutie v dejinách sa tak vytrvalo a v takom počte neangažovala pre ‚deti v ohrození.‘ Veríme, že problém ‚detí v ohrození‘ je jedným z najväčších volaní, pred ktorým stoja moderné misie a že s rastúcou informovanosťou a zvyšujúcim sa záujmom porastie práca kresťanov medzi deťmi na svete geometrickým radom. Boh otvára nové príležitosti, ktoré napokon povedú k dosiaľ nepredstaviteľnému rastu misie k najzraniteľnejším občanom tohto sveta.

Čo chýba?

Rozsah práce a snažení kresťanov je obrovský, napriek tomu tu existuje veľa problémov. Projekty pre ‚deti v ohrození‘ existujú vo vzájomnej izolácii voči sebe a voči cirkvi vo všeobecnosti. Dôsledkom takého stavu je potom nedostatok prostriedkov, len zriedkavá spolupráca a náhodná koordinácia snáh. Hoci v akumulovaných poznatkoch je veľká sila, táto samozrejmá pravda sa často nedostáva tým, ktorý by z nej mali najväčší úžitok. Nedostatok príležitostí na spájanie viedol k tomu, že mnohé miestne projekty prechádzajú tými istými neúspechmi a problémami. Práca s deťmi v núdzi kladie veľa nárokov a požiadaviek. Bez prístupu k informáciám, rade a podpore prechádzajú projekty na miestnej úrovni často rovnakým kolotočom a strácajú čas, peniaze a energiu.

Ako môže sieť pomôcť?

Veríme, že siete (do ktorých môžu patriť kresťanské organizácie a jednotlivci na celom svete) umožnia ucelenejší prístup k misiám pre deti, budú silnejším hlasom práce kresťanov a tým posilnia ako už vybudovanú prácu, tak aj prácu, ktorá sa iba začína rozvíjať. Spájanie je teda jedným z nevyhnutných predpokladov budúceho rozvoja kresťanskej misie k deťom. (Pozri časť 1.3.1 ).

On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Efezanom 4:16

V posledných desiatich rokoch došlo k zatiaľ najväčšej explózii kresťanskej misie k ‚deťom v ohrození.‘ Kresťania na celom svete reagovali na potreby detí na ulici, sirôt, zneužívaných detí zakladaním projektov každého druhu: svetlá, ktoré svietia v temnom svete. Rozsah problémov, ktorým čelia ‚deti v ohrození‘ je taký obrovský, že jednotlivé skupiny si začali uvedomovať potrebu koordinovať svoju snahu a v prípade, že to bude prospešné, aj spolupracovať. Dôsledkom bolo vytváranie sietí, v rámci ktorých sa jednotlivci stretávali, aby sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti, a tak napomáhali zvyšovaniu kvality a efektivity svojej práce.‘

Uvedomujúc si význam takýchto sietí vznikla organizácia nazvaná Viva Network, aby napomáhala ich vzniku a sústavnému rozvoju. Viva Network sa tiež snaží o to, aby poskytovala rôzne služby podľa potrieb svojích členov a týmto sieťam ponúkala možnosť vzájomného prepojenia prostredníctvom pridruženia.

Viva Network je organizovaná prostredníctvom celého radu regionálnych centier, ktoré sú prepojené cez primárne centrum nachádzajúce sa v anglickom Oxforde, známe aj ako Medzinárodná koordinačná kancelária (International Co-ordination Office, ICO).

Keď sa siete rozhodnú pridružiť k Viva Network, stávajú sa súčasťou jej rodiny evanjelikálnych misií k ‚deťom v ohrození.‘ Každá pridružená sieť je riadená na miestnej úrovni, tam aj získava prostriedky a je nezávislým subjektom s miestne primeraným názvom. Z dôvodov viditeľnosti a medzinárodnej koherencie používajú pridružené siete rovnaké logo a môžu používať názov Viva Network, ak sa pre to rozhodnú.

Charakteristiky Viva Network

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Rimanom 12:10

Fórum

Kresťania, ktorí pracujú s ‚deťmi v ohrození‘ sa prostredníctvom geografických či tematických sietí, ktoré fungujú samostane vo svojich lokalitách, stretávajú, aby mali vzájomné spoločenstvo, modlitbu, povzbudili sa navzájom a presvedčili sa, že spolupracujú všade tam, kde sa spolupráci otvárajú dvere.

Biblia nám opakovane pripomína, že ako Telo Kristovo by sme mali byť v jednote, čo prináša požehnanie a je svedectvom pre svet o Kristovi (Ján 17:20-26, Žalm 133, 1 Korinťanom 12:12-31, Efezanom 2:14-22, Efezanom 4:1-16 a iné). Jednota existuje medzi všetkými tými, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Túto jednotu sme však schopní rozvinúť a vyjadriť pestrou škálou rôznych foriem, čo možno vidieť z najbežnejších prekladov slova Koinonia, ktoré sa opakovane objavuje v Novom zákone: komunikácia spoločenstvo obecenstvo komunita príspevok

Dnes sú tí, ktorí pracujú s ‚deťmi v ohrození‘, veľmi často izolovaní, osamotení, majú nedostatok modlitebnej podpory a zdrojov. Siete, ktoré existujú na miestnej a národnej úrovni, im ponúkajú možnosť stretnúť sa, vzájomne sa od seba učiť a rásť spolu k aktívnej jednote. Takéto fóra sa však objavujú len tam, kde je niekto, kto ich zabezpečuje, z čoho vyplýva potreba pracovníkov, ktorí spájajú (networkerov) a centier sietí (network centres).

Poskytovateľ služieb

Keď sa stretnú kresťania pracujúci s ‚deťmi v ohrození‘, objavia sa konkrétne potreby. Mnoho pracovníkov má napríklad len nedostatočné zaškolenie a celkom obmedzený prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Pracovníci často nevedia o literatúre, ktorá sa na trhu vyskytuje, a ktorá im môže pomôcť v práci s ‚deťmi v ohrození‘, služby túžia po rozsiahlejšej modlitebnej podpore a na udržanie chodu služieb sú potrební pracovníci (dlhodobí aj krátkodobí).

Viva Network reaguje na tieto potreby na národnej aj medzinárodnej úrovni, a to tak, že poskytuje potrebné služby v každej z týchto oblastí. Naviac, Viva Network má záväzok rozširovať tieto služby, keď sa objavia nové potreby. V súčasnosti poskytujú služby ICO a latinskoamerická kancelária. Pridružené siete môžu požiadať a uplatniť ktorúkoľvek medzinárodnú službu, ktorá má pre ich členov zmysel, a podľa potreby rozvíjať svoje vlastné služby.

Hlas

Miestne siete dokážu vydať silnejší hlas vo vzťahu k miestnej cirkvi, užšej verejnosti a vláde či štátnej správe.

Kresťania, ktorí pracujú s ‚deťmi v ohrození‘ sú prostredníctvom siete vzájomne pospájaní, teda sú schopní zhromažďovať informácie, ktoré možno ďalej použiť na informovanie, ovplyvňovanie a zapájanie širšej cirkvi a sekulárneho sveta do kresťanskej práce s ‚deťmi v ohrození‘. Súhrnne môže Viva Network potom prezentovať spojený hlas všetkých tých, ktorí pracujú s ‚deťmi v ohrození‘, a tak osloviť aj širšiu medzinárodnú verejnosť.